آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم نگاه به جلو و اطراف

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم نگاه به جلو و اطراف

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم نگاه به جلو و اطراف مانند تمرین3روی زمین مستقر شوید,ولی این بار ابتدا مچ دست را روی زانوی چپ گذاشته ,شست آن را به طرف بالا نگه داریدو دست راست را در امتداد شانه ها قرار دهید و انگشت شست آن را نیز به طرف بالا…
متن دوم