آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پالان تعبیر

پالان

پالان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پالان، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی پالان داری یا آنرا از کسی با پول خریده‌ای، تعبیرش این است که زن می‌گیری یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پالان نو و تمیزی داری، یـعـنـی با زن…
متن دوم