آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاشنه پا

پاشنه پا

پاشنه پا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پاشنۀ پا، نظم و نظام کسب و کار انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی پاشنۀ پای تو شکسته است، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که از آن پشیمان خواهی شد. اگر ببینی پاشنۀ تو شکافته یا زخمی شده است، تعبیرش…
متن دوم