آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاسبان شب

پاسبان شب

پاسبان شب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پاسبان‌های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را…
متن دوم