آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پادشاه شدن تعبیر

پادشاه شدن

پادشاه شدن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه شده‌ای، تعبیرش این است که توانگر و قدرتمند می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه شده‌ای و در حکومت خودت عادل و دادگستر می‌باشی، یـعـنـی به اندازه عدل و انصافی که در…
متن دوم