آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاتیله تعبیر

پاتیله

پاتیله ابن سیرین می‌گوید: در تعبیر دیدن پاتیله خیر زیادی وجود ندارد.اگر در خواب ببینی پاتیله نو خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که «کدبانوی» خانه دچار ضرر و آسیب می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در پاتیله، خوردنی…
متن دوم