آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وزیر تعبیر

وزیر

وزیر امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر وزیر پادشاه را در خواب خودت ببینی، تعبیرش این است که کسی تو را سرزنش می‌کند و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌و یا کاری انجام می‌دهی که خیلی زود دوباره درست و رو به راه می‌شود…
متن دوم