آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

وزغ تعبیر

وزغ

وزغ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی، یـعـنـی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را…
متن دوم