آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ورود یا خروج از روستا

روستا – ورود یا خروج از روستا

ورود یا خروج از روستا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روستا بیرون آمده‌ای، تعبیرش خوب است. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی .اگر در خواب ببینی وارد روستا…

ورود یا خروج از روستا

ورود یا خروج از روستا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روستا بیرون آمده‌ای، تعبیرش خوب است. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی .اگر در خواب ببینی وارد روستا…
متن دوم