آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ورود و خروج از شهر

شهر – ورود و خروج از شهر

ورود و خروج از شهر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد شهری شده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و به خواستۀ خودت می‌رسی. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و…
متن دوم