آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ورق تعبیر

ورق

ورق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی ورق چیزی نوشته‌ای، تعبیرش این است که به ارث و میراث می‌رسی، ولی اگر چیزی ننوشتی تعبیرش این است که درخواست ارث و میراث می‌کنی، ولی فائده‌ای ندارد و چیزی به تو نمی‌رسد. ورق
متن دوم