آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ورزش و تقویت چشم برای هیپنوتیزم کردن

ورزش و تقویت چشم برای هیپنوتیزم کردن

انجام تمرینات اگر شما از آن دسته از اشخاصی هستید که به این قبیل تمرینات اعتقاد دارید این تمرینات را انجام بدهید، و اگر اعتقاد به این تمرینات ندارید باز هم آنها را انجام بدهید زیرا این تمرینات نه تنها زیانی ندارند، بلکه فایده اعجازانگیزی در…
متن دوم