آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوز طبی و هیپنوز روی سن نمایش

هیپنوز طبی و هیپنوز روی سن نمایش

هیپنوز طبی و هیپنوز روی سن نمایش لازم است  گفته شود بین هیپنوتیزم طبی و هیپنوتیزم نمایشی  فرق کلی وجود دارد. برخی بیماران که نمایش هیپنوتیزم را در روی صحنه نمایش دیده اند ممکن است تصور کنند که هیپنوز عبارت از روش و عملی است که شامل تحقیر…
متن دوم