آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم چیست

تکنیک تمرین بدون فشار خودهیپنوتیزم چیست؟

تکنیک تمرین بدون فشار خودهیپنوتیزم چیست؟ تمرین بدون فشار تکنیکی است که با آرامش و تمرکز برروی تصویر ذهنی پر قدرتی کار می شود.موش هایی که در شرایط عدم بحران یا بدون فشار آموزش می بینند،بعدا در بحران بهتر عمل می کنند. موش یا انسان تفاوت…
متن دوم