آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم چرا و چگونه عمل می کند

هیپنوتیزم چرا و چگونه عمل می کند

هیپنوتیزم چرا و چگونه عمل می کند چون انسانها تلقین پذیرند ، هیپنوتیزم امکان پذیر است . کلید هیپنوتیزم تلقین پذیری است در همه ما این استعداد وجود دارد که به صورتهای مختلفی ، تحت تاثیر دیگران قرار  گیریم . در نتیجه ، القای خواب مصنوعی به…
متن دوم