آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیزم تعبیر

هیزم

هیزم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب هیزم تر یا خشک، جنگ و دعوا می‌باشد.اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن) . ابراهیم کرمانی…
متن دوم