آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

همراهی خر با حیوانی دیگر

خر – همراهی خر با حیوانی دیگر

همراهی خر با حیوانی دیگر ● قاطر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، تعبیرش این است که مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید. ● اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با اسب همراه…
متن دوم