آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هما تعبیر

هما

هما تعبیرگری می‌گوید: تعبیر هما، عزت و کامیابی و بهره‌مندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ و خیرخواه و یا «پادشاه»است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هما را می‌خوری، یـعـنـی پادشاه باعث آسایش و راحتی تو می‌شود . هما
متن دوم