آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاون تعبیر

هاون

هاون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هاونِ همراه با دسته، دو نفر شریک می‌باشند که از یکدیگر فرار نمی‌کنند، و اگر فقط ظرف یا فقط دسته هاون را ببینی تعبیری ندارد.اگر در خواب ببینی چیز شیرینی میکوبی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تلخ…
متن دوم