آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا مقدماتی

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیتهای ۱۳ تا ۲۴

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیتهای 13 تا 24 حالتهای 1 تا 12 که شرح داده شد,نصف دور سلام بر خورشید را تشکیل می دهد.برای دور دوم ,مراحل 1 تا12 با تغییرات اندکی که در زیر توضیح داده می شود تکرار می گردد: در پایان هر نیم دور,دستها…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش وضعیت12:نیایش آخرین مرحله سلام بر خورشید همانند مرحله اول است. کف دستها را به هم چسبانده,هر دو را جلوی سینه نگه دارید(مطلبق شکل). تنفس:بازدم,تا استقرار در حالت .بعد تنفس طبیعی.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان این وضعیت نیز تکرار مرحله 2است.بدن را کاملا بالا کشیده ,دستها را به ادازه عرض شانه و در دو طرف سر نگه دارید.به آرامی سر و بازوها و کمر راب ه سمت عقب خم کنید. تنفس:دم,در طول…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید این وضعیت نیز تکرار مرحله سوم است.پای راست را نزدیک پای چپ قرار داده,هر دو پا را کاملا کشیده نگه دارید و سعی کنید که پیشانی خود را به زانو بچسبانید. سعی نکنید که با خم کردن…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار این مرحله نیز مانند وضعیت شماره4 سلام بر خورشید است. کف دستها روی زمین. ساق پای چپ را خم کرده,به جلو بیاورید به طوری که بین دستها قرار گیرد. زانوی راست را خم کرده,به آرامی پایین…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه این مرحله تکرار وضعیت شماره 5 سلام بر خورشید است. به همان ترتیب که در حالت فوق شرح داده شد,در وضعیت مستقر شوید و تمرین را اجرا نمایید. تنفس:بازدم,موقعی که باسن را بالا می برید.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا ران و تهیگاه را روی زمین قرار دهید. همچنان که دستها روی زمین است,آرنج ها را مستقیم کنید,سر و گردن را به عقب برگردانده ,به مرکز بین دو ابرو نگاه کنید. در صورت دشواری می…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه باپایین آوردن زانوها,سینه و چانه راروی زمین قرار دهید.در وضعیت آخر باید انگشتان هر دو پا,دو زانو,سینه,دستها و چانه با زمین تماس پیدا کنند,شکم و انتهای ران…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت چهارم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت چهارم چابک سوار کف دستها را باز روی زمین در طرفین بدن قرار دهید. پای راست را از پشت تا جایی که ممکن است به عقب بکشید. همزمان زانوی چپ را خم کرده و در جای خود ثابت نگه دارید .دستها نیز…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا در یک وضعیت ثابت با پاهای کنار هم بایستید.دستها را مستقیم به بالای سر ببرید و از ناحیه لگن به جلو خم شوید تا جاییکه انگشتان دست با زمین تماس پیدا کرده و یا کف دستها جلوی پا روی…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان هر دو دست را بالا برده,در دو طرف بالای سر نگه دارید. هر دو دست به اندازه عرض شانه با هم فاصله داشته باشند.سر بازوها و کتف ها را به عقب خم کرده,برای لحظه ای در این حالت…

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر بایستید و پاها را حدود نیم متر از هم جدا کنید و دستها را کنار بدن قرار دهید. یک نفس عمیق بکشید و هم زمان دستها را بلند کنید و هم سطح شانه ها بیاورید. بازدم را انجام دهید و بذدن…

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار در حالت گربه روی زمین بنشینید.کف دستها را روی زمین موازی شانه ها قرار دهید,به نحوی که حدود نیم متر باهم فاصله داشته باشید. در وضعیت گربه,با دستهای ثابت و کشیده روی زمین به سمت جلو…

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش در حالت واجر آسانا قرار گیرید .کف دستها را روی عضله ران قرار دهید. چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید.ستون فقرات,گردن و سر را مستقیم و راست نگاه دارید. باعمل دم,دستها را به…

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر در حالت واجرآسانا بنشینید,به گونه ای که زانو ها45 سانتی متر جدا از هم قرار گیرند. دستها را بین زانوها قرار دهید طوری که انگشتان طرف داخل بدن باشند. بدن را به جلو و روی دستها(که به صورت…

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان در موقعیت واجر آسانا قرار گیرید.زانوها را تا جایی که امکان دارد از هم جدا کنید.سپس هر دو پا را آن قدر از هم دور کنید که باسن کاملا روی زمین و بین پاها واقع شود و انگشتان شست پاها…

تمرین های یوگا برای تقویت چشم

تمرین های یوگا برای تقویت چشم چشم,ظریف ترین و حساس ترین عضو بدن است که در کسب دانش بزرگترین بهره را به انسان رسانده است.از این رو مراقبت از چشمها یک امر ضروری و حیاتی است تا این عضو حساس دچار ضعف یا بیماری نشود.اغلب افراد برای جبران…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ حالت1.به پشت بخوابید,زانوها را خم کنیدو به طرف قفسه سینه ببرید.انگشتان دستها را در بالای ساق ها نزدیک زانوها به هم قلاب کنید. این حالت,وضعیت این تمرین است. بدن را به این طرف و آن طرف…
متن دوم