آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت اول یوگامودرا

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت هفتم جنین

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت هفتم جنین در حالت نیلوفر بنشینید.بازوها رابا فشار بین عضلات ساق پا و رانها قرار دهید. دستها را بالا ببرید و ساقهای پا را بلند کنید,گوش ها را بگیرید و تمام بدن را روی دمبالچه متعادل…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت ششم جوجه

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت ششم جوجه در حالت لوتوس بنشینید و دستها را بین ساقهای پا و رانها نزدیک زانوها قرار دهید. به تدریج دستها را تا آرنج در میان ساق پاها فشار دهید. سپس کف دستها را روی زمین بگذارید,به طوری…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت پنجم تاب

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت پنجم تاب در حالت نیلوفر بنشینید. کف دستها را در طرفین بدن روی زمین قرار دهید. دم عمیق انجام دهید.نفس را حبس کنید و بدن را از زمین بلند کنید و آن را روی دستها متعادل نمایید .بازدم را حبس…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت چهارم قفل نیلوفر

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت چهارم قفل نیلوفر در حالت نیلوفر بنشینید.دست راست را به پشت کمر برده,انگشت شست پای راست را بگیرید,سپس دست چپ را به پشت کمر برده, انگشت شست پای چپ را بگیرید.ستون فقرات را راست نگه دارید.…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی در حالت نیلوفر قرار گیرید. دستها را جلوی زانوها قرار دهید.باسن را از زمین بلند کنید و روی زانوها بایستید. آهسته بدن را به جلو خم کنید و به حالت دمر روی زمین بخوابید…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت دوم ماهی(ماتسی آسانا)

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت دوم وضعیت ماهی(ماتسی آسانا) در حالت نیلوفر روی زمین بنشینید و بدن را وانهاده کنید. با دقت بدن را به پشت خم کنید .دستها و آرنج ها را برای برگشت حمایل بدن نمایید.سینه را کمی بالا ببرید و سر را به…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت اول یوگامودرا

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت اول یوگامودرا این دسته از آساناها را کسانی می توانند انجام دهند که قادر باشند بدون هیچگونه احساس ناراحتی در وضعیت پادماسانا(حالت لوتوس یا نیلوفر) بنشینید.بدن را می توان به تدریج با انجام تمرینات…
متن دوم