آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا

هاتا یوگا آسانا متوسطه پیچ ستون فقرات

هاتا یوگا آسانا متوسطه پیچ ستون فقرات این سری از آسانا به مناسبت تاثیری که در سلامت ستون فقرات دارند بسیار با اهمیت تلقی می شوند.در هر برنامه تمرین روزانه باید یکی از یکی از این تمرین ها در لیست برنامه روزانه گنجانده شود,به خصوص تمرینات…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش یک پا و سر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش یک پا و سر روی زمین نشسته,پاها را به سکمت جلو به صورت کشیده و مستقیم قرار دهید. پای راست را خم کرده,کف آن را روی زمین و جلو باسن چپ بگذارید. ساق پای چپ را دولا کنید و زانو را روی…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو روی پاها بایستید و آنها را تقریبا یک متر از هم جدا کنید. بدن و سر کاملا مستقیم باشند. این وضعیت شروع است. دستها را جلوی بدن تا سطح سینه بلند کنید. از ناحیه…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت انگشت و شست پا

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت انگشت و شست پا  مستقیم ایستاده,پاها را به فاصله یک متر جدا از یکدیگر قرار دهید.دستها را مستقیم در پشت به هم قلاب کنید. این وضعیت شروع است. قسمت بالای بدن را راست بچرخانید و…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت خم شدن به جلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت خم شدن به جلو مستقیم با پاهای کنار هم و دستها در طرفین بایستید. این وضعیت شروع است. سنگینی بدن را یکنواخت روی هر دو پا توزیع کنید. آهسته به جلو خم شوید .اول سر را خم کنید .چانه را…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش انگشت پا و دست

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش انگشت پا و دست روی سمت راست  بدن دراز بکشید و بازوها را به طور مستقیم و کشیده در بالای سر نگه دارید,طوری که پای راست روی پای چپ و کف دست راست روی کف دست چپ قرار…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش پهلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش پهلو روی سمت راست بدن دراز بکشید,طوری که پای چپ روی پای راست قرار گیرد. قسمت بالای بدن و سر را بالا آورده,به کمک دست راست آنها را نگه دارید.سر را روی دست راست وانهاده…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش نیلوفر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش نیلوفر با پاهای کشیده در جلو روی زمین بنشینید. پای راست را به حالت مستقیم و کشیده در جلو خود قرار داده,پای چپ را روی ران آن قرار دهید. پاشنه پای چپ باید انتهای عضله شکم…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش متحرک پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش متحرک پشت به پشت روی زمین دراز کشیده,هر دو دست را نیز به صورت کاملا کشیده و مستقیم بالای سر قرار دهید.برای لحظه ای به تمام بدن استراحت بدهید. این وضعیت شروع است. به آرامی سر وبدن…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پانزدهم پل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پانزدهم پل با پاهای کشیده در جلو بدن روی زمین بنشینید.دستها را در کنار بدن با فاصله 30 سانتیمتر از بدن پشت کفل ها قرار دهید. آرنج ها را راست کنید.انگشتان دست روی زمین به سمت عقب و کمر(نیم تنه)…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت اول نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت اول نیایش  با چشمهای بسته روی زمین ایستاده,پاها را کنار هم قرار دهید.کف هر دو دست را روی هم گذاشته,مقابل سینه نگه دارید.مانند وضعیت ستایش خورشید تمام بدن را شل کرده,رها کنید. تنفس:عادی.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید ) در زبان سانسکریت واژه "سوریا" به معنای خورشید است و "ناماسکارا" به معنی سلام و درود آمده است.سلام بر خورشید زاییده افکار مردان روشنفکر عصر وادهاست و نمادی است برای…

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. دستها را بلند کنید و انگشت ها را در هم قفل کرده, پشت گردن ببرید.آرنج ها باید در طرفین بدن و در یک خط مستقیم باشد. یک نفس عمیق…

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب راست بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا منید. دستها ار تا سطح شانه ها بالا ببرید.کمر را از ناحیه لگن به جلو خم کنید تا دستها راحت آویخته شوند.به جلو خم شوید و از ناحیه تهیگاه به…

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث تنوع1:راست روی زمین بنشینید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید.پای راست را افقی به طرف راست بچرخانید. دستها را بکشید و آنها را تا سطح شانه ها بالا ببرید نا در یک خط مستقیم قرار…

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه مستقیم بایستید و پاها را یک متر از هم جدا کنید.دستها را پشت بدن ببرید و انگشتان را در هم قفل منید.این وضعیت شروع است. از ناحیه لگن به سمت جلو خم شوید و همزمان دستها را…

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه)

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه) بایستید,پاها را در کنار هم ودستها را در طرفین بدن قرار دهید. مچ دستها را خم کرده,دستها را تا بالای سر ببرید.بنابراین انگشتان به سمت پایین آویزان خواهند ماند.…

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. انگشتان شست پاها را به سمت بیرون ببرید و آنها را تا آخر تمرین در این وضعیت نگاه دارید.انگشتان دستها را در هم قفل کنید…

هاتا یوگا آسانا تمرین ششم وضعیت چرخش نوسانی کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین ششم وضعیت چرخش نوسانی کمر راست بایستیدو پاها را هم عرض شانه ها از هم جدا کنید. انگشتان دستها را درهم قفل کنید و آنها را مقابل ناف نگه دارید. نفس عمیق و آهسته بکشید و دستها را بالای سر بیاورید و با…
متن دوم