آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نیش عقرب تعبیر

عقرب – نیش عقرب

نیش عقرب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقرب تو را نیش زده است، تعبیرش این است که دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش…
متن دوم