آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نیشکر تعبیر

نیشکر

نیشکر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نیشکر خودت را فروخته یا به کسی داده‌ای، تعبیرش این است که از بحث و جدل و بگومگو خلاص می‌شوی . نیشکر
متن دوم