آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نگاه در آیینه تعبیر

نگاه در آیینه

نگاه در آیینه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در آیینه نقره‌ای نگاه می‌کنی، تعبیرش این است که از احترام و جاه و مقامی که در آن هستی به تو کراهت و ناخوشایندی و ناراحتی می‌رسد(زیرا تعبیرکنندگان آیینه نقره‌ای را ناخوشایند و مکروه…
متن دوم