آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نکیر و منکر

نکیر و منکر

نکیر و منکر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نکیر و منکر از تو سوال پرسیده‌‌اند، تعبیرش این است که پادشاه تو را بازخواست و مواخذه و سوال و جواب می‌کند و اگر جواب نکیر و منکر را درست دادی، تعبیرش این است که از عذاب و کیفر پادشاه…
متن دوم