آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نوع دندان تعبیر

دندان – نوع دندان

نوع دندان حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد، وردیف پائین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دندان‌های جلو، مربوط به فرزندان و خواهران و برادران می‌شود، حضرت دانیال (ع) نیز…
متن دوم