آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نوع جوراب تعبیر

نوع جوراب

نوع جوراب ● ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جوراب پشمی یا جورابی که طرح و نقش دارد پوشیده‌ای، تعبیرش این است که «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری یا با زن زیبایی ازدواج می‌کنی . ● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوراب نو نخی یا ابریشمی…
متن دوم