آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نوع بنا و ساختمان تعبیر

ساختمان سازی

نوع بنا و ساختمان (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی). ● شهر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، تعبیرش…
متن دوم