آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نوشته و نشان پیشانی

پیشانی – نوشته و نشان پیشانی

نوشته و نشان پیشانی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، تعبیرش این است که در پرهیزکاری و پارسائی مشهور می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پیشانی تو خط سبزی نوشته شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و…
متن دوم