آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نوشتن قرآن

قرآن

نوشتن قرآن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و…
متن دوم