آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز بدون قبله تعبیر

قبله – نماز بدون قبله

نماز بدون قبله تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون توجه به سمت و جهتی خاص نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسیحیان تمایل و علاقه داری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد .…
متن دوم