آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نقص اسب

نقص اسب

نقص اسب اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوش اسب تو بریده شده است، تعبیرش این است که پیام‌های بزرگان و روسا از تو بریده می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی اسبی که بدست آوردی و سوارش شده‌ای چیزی مثل زین یا نمد زین یا…
متن دوم