آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نقره تعبیر

نقره

نقره همچنین به تعبیر چیزی که از نقره بوده است مراجعه شود. ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند (دلیل این…
متن دوم