آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نفرین کردن تعبیر

نفرین کردن

نفرین کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص ظالمی را نفرین کرده‌ای، تعبیرش این است که بر آن ظالم پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند تعبیرش برخلاف این است .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شخص بی‌گناهی را نفرین…
متن دوم