آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نفت تعبیر

نفت

نفت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به خودت نفت مالیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی بدکردار آمیزش می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: چیز حرام مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خم نفت ، مردی پست و چرکین و کثیف…
متن دوم