آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نعناع تعبیر

نعناع

نعناع تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نعناع، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی در زمین و مِلک تو نعناع درآمده است، تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوهی خواهی شد.اگر ببینی نعناع را از زمین کَندی و دور انداختی، یـعـنـی از…
متن دوم