آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نشستن

نشستن

نشستن (قبل از مطالعۀ تعبیرها به این سوال پاسخ بگو که آیا با فکر کردن به خواب خودت افکار پلیدی به تو دست می دهد؟ بله \ خیر).تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زمین نشسته یا اینکه خوابیده‌ای، تعبیرش این است که از طریق مسافرت مال و اموال…
متن دوم