آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نشستن حیوان بر بام

بام – نشستن حیوان بر بام

نشستن حیوان بر بام ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی "باز" روی پشت بام خانه‌ات نشست، تعبیرش این است که با «پادشاه» جدیدی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی .اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز…
متن دوم