آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نشاسته

نشاسته

نشاسته تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نشاسته می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی،…
متن دوم