آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نحوه آماده شدن برای امتحان

نحوه آماده شدن برای امتحان

نحوه آماده شدن برای امتحان بارها و بارها دروس خود را با دقت بخوانید.در زمانی که به تمرین اختصاص داده اید، سؤالات سالهای پیش را مطالعه کنید و یا درست مانند جلسه امتحان،به جواب نویسی بپردازید. با توجه به پرسشهایی که در…
متن دوم