آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نجاری تعبیر

نجاری

نجاری ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب نجار، مردی است که به مردم ادب و فرهنگ می‌آموزد و کارهای مردم را اصلاح و رو به راه می‌سازد، و در راه دین، نفاق و دوروئی را از آن‌ها پاک می‌کند و کسی است که کودکان جاهل را علم و فرهنگ می‌آموزد و راه…
متن دوم