آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نانخواه تعبیر

نانخواه

نانخواه تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نانخواه داری، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نانخواه را دورانداخته‌ای یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی. نانخواه
متن دوم