آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نامه تعبیر

نامه

نامه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی نامۀ سربسته داری، تعبیرش این است که حرفی پنهانی را می‌شنوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که خبری به تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی نامۀ بازی داری، یـعـنـی حرف فاش و آشکاری…
متن دوم