آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناله مرده از درد

ناله مرده از درد

ناله مرده از درد ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، بطوریکه اگر ببینی ازسردرد ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با…
متن دوم