آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناقوس تعبیر

ناقوس

ناقوس تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ناقوس، مردی منافق می‌باشد.اگر در خواب ببینی ناقوس می‌زنی، تعبیرش این است که با مردی منافق و دورو همنشین می‌شوی و حرف دروغ می‌زنی .اگر ببینی ناقوس را شکسته‌ای، یـعـنـی از دروغ توبه می‌کنی.امام صادق (ع)…
متن دوم