آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نارگیل

نارگیل

نارگیل تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نارگیل داری، تعبیرش این است که از شخصی منجم حرف و سخنی می‌شنوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد. نارگیل
متن دوم