آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نارنج تعبیر

نارنج

نارنج حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گرچه این میوه زرد رنگ می‌باشد ولی چون خوشبو بوده و از میوه‌های بهشتی می‌باشد، تعبیرش خوب است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک الی سه عدد نارنج داری، تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر بیشتر داشته باشی…
متن دوم