آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناراحتی و برخورد بد فرشته

فرشته – ناراحتی و برخورد بد فرشته

ناراحتی و برخورد بد فرشته ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها غمگین و آشفته هستند، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها از تو روبرگردان شده‌اند، یـعـنـی باید توبه کنی و به سوی خدا…
متن دوم