آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نابودی باغ

باغ – نابودی باغ

نابودی باغ ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، تعبیرش این است که احتمال نابودی و هلاکت «پادشاه» آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از…
متن دوم